Shae Acopian Detar, painted photographs

Shae Acopian Detar, painted photographs